I. Obecná pravidla
• Ubytování hostů v ubytovacím zařízení Roubenka, Dolní Morava 111, Dolní Morava 561 69 probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace).
• Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy pro hosta i pro ubytovací zařízení „Roubenka Dolní Morava 111“ závazné.
Pro účely tohoto Ubytovacího řádu se Ubytovatelem rozumí :
Lenka Skalíkova, Milíčova 10, Prostějov 79601
Jarmila Klimešová, Hvězda 4, Prostějov 79601
Pro účely tohoto Ubytovacího řádu se Hostem rozumí:
Osoba, která si objednává ubytování na přechodnou dobu prostřednictvím:
• objednávkového formuláře.cz www.roubenka-dolni-morava.cz
• e-mailem na adrese ubytovatele
• ústně – telefonicky nebo bez předchozí rezervace.
Smlouva o ubytování je uzavřena v momentu, (a) kdy si objednatel – host rezervuje ubytování na přechodnou dobu prostřednictvím :
• objednávkového formuláře ww.roubenka-dolni-morava.cz
• e-mailem na adrese ubytovatele
• ústně – telefonicky nebo bez předchozí rezervace a
(b) ubytovatel rezervaci hosta závazně potvrdí a
(c ) host uhradí zálohovou fakturu za ubytování/celkovou cenu za ubytování (v případě, že zálohová faktura nebude vystavena).

II. Příjezd a odjezd hosta
• Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v Ubytovací knize. Může být prodloužena se souhlasem ubytovacího zařízení zápisem v Ubytovací knize. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení, pokud má volný prostor k ubytování nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.
• Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti. Jeden host může být ubytován nejvýše se čtyřmi dalšími osobami, jejichž jména je povinen sdělit ubytovateli.
• Host potvrdí správnost svých osobních údajů a dobu pobytu podpisem v Ubytovací knize.
• Host je oprávněn ubytovat se první den pobytu od 15:00 hodin, opustit pokoj musí v den odjezdu do 10:00 hodin. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
• Host obdrží 1 ks klíčů. Tyto klíče si host ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu. Host je povinen tyto klíče řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů. Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 500,- Kč.
• Host má právo na parkování nejvýše třech osobních vozidel/polovina objektu na parkovišti ubytovatele. Parkoviště je řádně označeno a platí přísný zákaz parkování mimo vyznačený prostor. Parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci.
• Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu písemně (e-mailem) dohodnutou předem, jinak podle aktuálního platného ceníku ubytovatele, který je zveřejněn na internetových stránkách ubytovatele.
• Při prvním příchodu do pokoje je host povinen zkontrolovat, že je prostor k ubytování bez závad. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit správci objektu.

III. Práva a povinnosti hostů
• Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem ubytovacího zařízení.
• Host má právo užívat společnou kolárnu/lyžárnu. Host je povinen jízdní kolo řádně uzamknout. V kolárně je možné ukládat jízdní kola, koloběžky, lyže, skateboardy, snowboardy jiné vybavení pouze po předchozí dohodě se správcem objektu. Veškeré součásti a příslušenství (např. přilby, chrániče, cyklocomputery atd.) je host povinen odnést a uschovat. Za ztrátu součástí a příslušenství ubytovatel neodpovídá. Hostům je zakázáno dotýkat se ve společné kolárně/lyžárně vybavení, uloženého zde jiným hostem.
• Hosté jsou povinni chovat se ve společné kolárně/lyžárně s potřebnou opatrností, aby nedocházelo ke škodám na uloženém vybavení.
• Host je povinen vždy zamknout hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází z budovy. Host odpovídá za škodu na zařízení ubytovacího zařízení, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození třetí osobou v případě, že hlavní vchod nebyl hostem řádně uzamčen.
• Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení, ke které došlo v průběhu jeho pobytu. V případě poškození vybavení je ubytovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.
• Na pozemcích ubytovacího zařízení Roubenka, Dolní Morava 111, Dolní Morava 561 69 je zákaz stanování.
• Do ubytovacího zařízení je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky.
• Ve všech prostorách ubytovacího zařízení je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.
• Děti mladší 10 let mají pohyb po ubytovacím zařízení a přilehlých pozemcích povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá. Samostatně ubytovaný host musí být starší 18 let.
• Hosté nejsou oprávněni vodit do ubytovacího zařízení neubytované osoby, přijímat v prostorách k ubytování návštěvy, umožnit komukoli vstup do ubytovacího zařízení.
• Noční klid platí od 22:00 do 6:00 hodin.
• V případě nepřítomnosti správce objektu je možné ho zastihnout na telefonu.
• Provozovatelem ubytování a odpovědnou osobou je: Jiřina Khölová
• Host je povinen předat objekt ve stejném stavu, v jakém byl přebrán. Po odjezdu hosta bude zajištěn ze strany ubytovatele běžný úklid, přesto by měl host zajistit umytí a vyskládání nádobí a další vybavení kuchyně tak, jak bylo v době převzetí apartmánu.
• Host je povinen vyklidit všechny své věci včetně potravin. Pro odpadky jsou určeny popelnice.
• Psi a jiná zvířata mohou být s hostem v ubytovacím zařízení pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem. Host odpovídá za veškeré škody, které zvíře spáchá. Host je povinen mít zvíře vždy řádně zabezpečené. Host není oprávněn ponechat zvíře bez dozoru v prostoru k ubytování a přilehlých pozemcích. Host je povinen po zvířeti uklidit výkaly.
• K uložení lyží a dalšího sportovního vybavení slouží výhradně zamykatelná lyžárna/kolárna.
• Za majetek uložený v lyžárně/kolárně ubytovatel neodpovídá.
• Pro udržení čistého prostředí žádáme hosty, aby si při vstupu do budovy řádně očistili obuv.
• Je zakázáno se pohybovat po objektu v lyžařské obuvi !!
• Při předání ubytování host může zapnout spotřebiče, které jsou v době, kdy objekt není obýván, vypnuty:
– ledničku, varnou konvici, aj.
• V prostorách k ubytování jsou povoleny mimo spotřebiče, nacházející se v prostorách k ubytování pouze tyto elektrické spotřebiče hostů: vysoušeče vlasů, holící strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD přehrávače, radiopřijímače. Zcela zakázáno je používání elektrických spotřebičů, které produkují teplo (tj. např. el.přímotopy, ponorné ohřívače atd.). Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení správcem objektu.
• Všechny odpady z objektu ústí do biologické čistírny. Platí přísný zákaz vhazování hygienických potřeb ( vlhčené ubrousky, tampony, hygienické vložky atd) do WC, zbytků jídel do odpadu, vlévání dezinfekce, zejména sava a jiných agresivních prostředků.
• V prostoru k ubytování nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
• Osoby ubytované jsou povinny při odchodu zhasínat světla, vypnout elektrické spotřebiče a zavřít okna. Pokud host hodlá opustit ubytovací zařízení v brzkých ranních hodinách, musí o tom den dopředu upozornit správce objektu.

IV. Práva a povinnosti organizace
Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených

V. Odpovědnost a sankce
Při závažném porušení povinností hosta může ubytovatel ukončit pobyt hosta předčasně. Host je pak povinen prostor k ubytování bez nároku na náhrady škody neprodleně opustit.
• V případě zrušení pobytu před nástupem v důsledku nepředvídaných okolností ze strany ubytovatele, bude hostu obratem vrácena na účet uhrazená záloha(y)/cena za pobyt. Ubytovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za vzniklou škodu nebo újmu, která tímto jednáním hostu vznikla.
• Host odpovídá za škodu vzniklou ubytovateli dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.
• Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Ubytovatel ručí za jejich ztrátu a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
• Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit správci nebo nejbližší odpovědné osobě ubytovatele nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
• Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na zařízení ubytovacího zařízení.
• Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto žádá všechny hosty, aby jakékoli vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili správci objektu.
• Ubytovatel nenese v žádném případě jakoukoliv zodpovědnost za následující situace:
o jakékoliv narušení, změnu, či zrušení pobytu v důsledku nepředvídaných okolností, nebo působením vyšší moci;
o situace vzniklé činěním orgánů jako je: Obecní a Krajský úřad, atd., pod uvedené spadá možné narušení klidu stavebními pracemi v přímém okolí ubytovacího zařízení;
o úraz hosta v důsledku pobytu v ubytovacím zařízení
o ztráta, krádež, nebo jakákoliv jiná škoda na osobním majetku, nebo vozidlech hosta;
o dočasný výpadek energií v ubytovacím zařízení.
• Tento ubytovací řád je platný od 1.10 2016 do odvolání.
• Je součástí ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a hostem a je tedy pro hosty závazný.
• Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný v každém prostoru k ubytování.

V Dolní Moravě dne 1. 10. 2016
Ubytovací zařízení Roubenka Dolní Morava 111, Dolní Morava 56169
Provozovatel: ……………………………………………

Ubytování
§ 2326
Základní ustanovení
Smlouvou o ubytování (o přechodném nájmu) se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem, popřípadě ve lhůtě obvyklé.
§ 2327
(1) Ubytovaný má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení (ubytovací prostor) a využívat služby s ubytováním spojené.
(2) Požádá-li o to ubytovaný, ubytovatel od něho převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel může požadovat, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
§ 2328
Ubytovatel odevzdá ubytovanému ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
§ 2329
Ubytovaný užívá ubytovací prostor a přijímá služby s ubytováním spojené řádně; bez souhlasu ubytovatele nesmí v ubytovacím prostoru provádět podstatné změny.
§ 2330
(1) Ubytovaný může smlouvu vypovědět před uplynutím ujednané doby.
(2) Prokáže-li ubytovatel, že nemohl zabránit škodě, která mu vznikla předčasným zrušením ubytování ze strany ubytovaného, může žádat, aby mu ubytovaný škodu nahradil.
§ 2331
Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy.